Tarieven

Het is van groot belang dat de cliënt goede informatie ontvangt over de kosten van de dienstverlening. De werkzaamheden worden op basis van een uurtarief verricht.

De standaard uurtarieven kunnen, afhankelijk van het desbetreffende rechtsgebied, variëren tussen Є 200,-- en Є 250,--, te vermeerderen met 5% kantoorkosten (ter dekking van de algemene kantoorkosten, waaronder porti-, telefoon-, telefax- en kopieerkosten) plus 21% omzetbelasting (BTW). Afhankelijk van urgentie, aard en belang van de zaak kan het uurtarief worden aangepast. Het is mogelijk om met de cliënt een prijsafspraak te maken, bijvoorbeeld op basis van een standaard af te nemen pakket diensten gedurende een overeengekomen periode.

Verschotten zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van externe deskundigen worden apart in rekening gebracht. Hieromtrent wordt de cliënt vooraf geïnformeerd.

Na de eerste kennismaking en een korte bestudering van de zaak ontvangt de cliënt een opdrachtbevestiging waarin een schatting staat vermeld van de aan de zaak te besteden uren. Het is vooraf niet altijd goed in te schatten hoeveel tijd zal worden besteed aan een specifieke zaak. Het aantal uren dat aan een zaak moet worden besteed kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld de mate waarin een wederpartij verweer zal voeren of het noodzakelijk zal vinden een procedure aan te vangen. Tijdens de behandeling van de zaak zal de advocaat daarom tijdig ruggespraak met de cliënt houden als de inschatting van het aantal aan de zaak te besteden uren moet worden bijgesteld.