Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: DEFINITIES

 

a. Het kantoor:
De advocaat mr. M.N. Grootfaam daaronder begrepen de juridisch en administratief medewerkers die aan het kantoor zijn verbonden.
b. Cliënt:
de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan het kantoor tot het verrichten van diensten.
c. Opdracht:
het resultaat dat het kantoor voor cliënt moet nastreven.
d. Overeenkomst:
de door het kantoor aanvaarde opdracht van cliënt.
e. Honorarium:
de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins), exclusief kantoorkosten, verschotten en BTW, die voor uitvoering van de opdracht aan cliënt in rekening wordt gebracht.
f. Verschotten:
de vergoeding van de (al dan niet met BTW belaste) te specificeren kosten zoals griffierecht, reis- en verblijfkosten, procureurs- en deurwaarderskosten etc., die het kantoor maakt in het belang van de uitvoering van de opdracht.
g. Kantoorkosten:

de vergoeding van niet te specificeren kantooronkosten ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten zoals porti, telefoon, telefax, kopieerkosten e.d..

h. Stichting Beheer Derdengelden:

het kantoor is op grond van artikel 6.21, lid 2, van de Verordening op de advocatuur vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben.

i. Voorwaarden:

de algemene voorwaarden die het kantoor toepast.

j. Klacht:

een negatieve reactie van een cliënt ten aanzien van het kantoor of een medewerker daarvan over de uitvoering van een opdracht, de naleving van een overeenkomst, of de dienstverlening door het kantoor in de ruimste zin.

k. Geschillencommissie:

De Geschillencommissie Advocatuur waarbij het kantoor is aangesloten en waarbij een geschil kan worden voorgelegd indien deze na toepassing van de geschillenregeling van het kantoor niet is opgelost.

 

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID

 1. De voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht tussen cliënt (opdrachtgever) en het kantoor en van alle door het kantoor gedane aanbiedingen en/of offertes strekkende tot het uitvoeren van werkzaamheden op juridisch gebied, voorzover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.

 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door het kantoor. Voormelde werkzaamheden in het kader van de uitvoering van een opdracht vinden plaats onder verantwoordelijkheid van het kantoor en met uitsluiting van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.

 

Artikel 3: UITVOERING VAN EEN OPDRACHT

 1. Het kantoor zal een opdracht naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van het kantoor mag worden verwacht uitvoeren. Het kantoor kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig door de cliënt beoogd resultaat. De overeenkomst tussen de cliënt en het kantoor houdt een inspanningsverbintenis voor het kantoor in en geen resultaatsverbintenis, hetgeen betekent dat het kantoor voor de uitvoering van een opdracht geen resultaat kan garanderen.

 2. De opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke Richtlijnen en Gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten. Cliënt zal de uit die Richtlijnen voor het kantoor voortvloeiende verplichtingen respecteren.

 3. De schriftelijke weergave door het kantoor van de inhoud van de opdracht en van na aanvaarding daarvan door cliënt gegeven instructies gelden als bewijs van de inhoud van de opdracht, behoudens door cliënt te leveren tegenbewijs.

 4. De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging door het kantoor aan cliënt.

 5. De uitvoering van een door cliënt aan het kantoor verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt (opdrachtgever). Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 6. Het kantoor heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden indien dat naar het oordeel van het kantoor in het belang is van een goede uitvoering van de opdracht. Bij de keuze van derden zal door het kantoor de uiterste zorgvuldigheid in acht worden genomen.

Artikel 4: GEGEVENS EN INFORMATIE

 1. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het kantoor aangeeft, of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het kantoor worden verstrekt. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan het kantoor verstrekte gegevens en informatie.

 2. Cliënt is gehouden het kantoor onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

 3. Het kantoor is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien cliënt alle door het kantoor verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door het kantoor gewenst, heeft verstrekt.

 4. Extra kosten, ontstaan doordat cliënt de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van cliënt.

 5. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het kantoor zijn verstrekt, heeft het kantoor het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen.

 

Artikel 5: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten met betrekking tot producten van de geest, die het kantoor bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, komen toe aan het kantoor, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.

 2. Het is cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens het kantoor geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

 

Artikel 6: DERDENGELDEN

 1. Het kantoor is vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. Het kantoor heeft om die reden dan ook geen beschikking over een derdengeldenrekening.

 

Artikel 7: HONORARIUM

 1. De declaratie bestaat uit honorarium, verschotten, kantoorkosten en btw. Voor de uitvoering van een opdracht is cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Werkzaamheden worden in beginsel maandelijks gedeclareerd.

 2. Het honorarium wordt in beginsel berekend op basis van aan de dienstverlening bestede uren, behoudens voor zover een ander tarief en/of een andere berekeningswijze met cliënt is overeengekomen. In beginsel bedragen de kantoorkosten 5% van het honorarium.

 3. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp (op toevoegingsbasis) komen voor rekening van cliënt kosten die op basis van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor diens rekening komen.

 4. De uurtarieven zullen bij de opdrachtverlening aan de opdrachtgever worden verstrekt. Het kantoor zal omtrent de hoogte van de te declareren werkzaamheden zo mogelijk bij de aanvang van de opdracht aan cliënt een indicatie geven.

 5. Het kantoor behoudt zich het recht voor de uurtarieven jaarlijks aan te passen in verband met maatschappelijke prijsontwikkelingen.

 6. Een specificatie van de door het kantoor in het kader van de uitvoering van de aan de opdracht bestede uren zal op eerste verzoek daartoe van cliënt worden overgelegd.

 7. Alle tarieven zijn overeenkomstig de met cliënt gemaakte afspraken en worden in een opdrachtbevestiging schriftelijk vastgelegd. Alle tarieven zijn exclusief btw.

Artikel 8: Betaling

 1. Het kantoor is gerechtigd, zowel vóór de aanvang van de werkzaamheden als tijdens de loop van de werkzaamheden, van cliënt een voorschot te vragen voor de reeds verrichte of nog te verrichten diensten. Indien storting van een verlangd voorschot achterwege blijft is al hetgeen cliënt aan het kantoor uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.

 2. Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in euro’s te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening, binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan cliënt in verzuim is.

 3. Bij overschrijding van voornoemde betalingstermijn heeft het kantoor het recht administratiekosten (per rappel Є 10,--) alsmede wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldag tot die der algehele voldoening.

 4. Indien cliënt in verzuim is, zijn, onverminderd de overige rechten van het kantoor, alle vorderingen van het kantoor op cliënt dadelijk en geheel opeisbaar, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken.

 5. Alle buitengerechtelijke kosten die het kantoor heeft moeten maken in verband met de incasso van een vordering op cliënt zijn voor rekening van cliënt, met een minimum van 15% van de openstaande vordering.

 6. Alle kosten die het kantoor heeft moeten maken in verband met een gerechtelijke procedure tegen cliënt zijn voor diens rekening, ook voor zover deze kosten de proceskosten overtreffen, tenzij het kantoor als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

 7. Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval te zijn ingediend binnen veertien dagen na de declaratiedatum.

 8. Indien cliënt een declaratie van het kantoor in een burgerlijke zaak onbetaald laat en, na daartoe door het kantoor bij aangetekende brief te zijn uitgenodigd, nalaat binnen de daarin gestelde termijn de hoogte van het in rekening gebrachte honorarium te betwisten, heeft hij het recht op begroting van die declaratie door de Raad van Toezicht conform artikel 32 e.v. van de Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken (WTBZ) verwerkt, althans komt hem in rechte in redelijkheid daarop geen beroep meer toe.

 9. Het kantoor is te allen tijde gerechtigd door haar of de Stichting Derdengelden voor cliënt ontvangen bedragen te verrekenen met dan wel ter betaling aan te (doen) wenden van hetgeen cliënt verschuldigd is of zal worden, tenzij cliënt schriftelijk heeft verklaard daarin niet te bewilligen.

Artikel 9: Opschorting werkzaamheden

 1. Indien een declaratie, ondanks herhaalde aanmaning, niet wordt voldaan, kan het kantoor zijn werkzaamheden opschorten nadat de cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Voor elke aanmaning zullen administratiekosten in rekening worden gebracht.

 2. Indien storting van een verlangd voorschot achterwege blijft is het kantoor gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten nadat de cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld.

3. Het kantoor heeft het recht alle stukken, ook die met betrekking tot een overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaats gevonden.

Artikel 10: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het kantoor is jegens cliënt aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd.

 2. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor uit hoofde van de verstrekte opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd, is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheids- verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Het kantoor is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd voor tenminste de bedragen die door de Nederlandse Orde van Advocaten zijn voorgeschreven.

 3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de (gecumuleerde) aansprakelijkheid van het kantoor voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door cliënt aan honorarium is betaald.

 4. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die mocht ontstaan als het gevolg van:

a. opschorting van de werkzaamheden op de in artikel 9 van de voorwaarden vermelde gronden;

b. bij cliënt of derden ontstane schade als gevolg van verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens cliënt of als gevolg van een handelen of nalaten van of namens cliënt;

c. bij cliënt of derden ontstane schade als gevolg van een handelen of nalaten van door het kantoor ingeschakelde derden.

5. Het kantoor heeft steeds het recht door cliënt geleden schade voor zover mogelijk te herstellen of beperken.

6. Cliënt is gehouden het kantoor te vrijwaren voor alle aanspraken van derden - daaronder begrepen bestuurders, personeel van cliënt alsmede anderen die bij de organisatie van cliënt betrokken zijn - die voortvloeien   uit of verband houden met de werkzaamheden van het kantoor ten behoeve van cliënt.

7. De aansprakelijkheid van het kantoor voor een onrechtmatige daad of voor schade door dood of lichamelijk letsel is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de verplicht afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft.

8. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk twaalf maanden nadat cliënt de schade heeft ontdekt bij het kantoor te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding zal zijn vervallen.

9. Kopieën van de huidige polis en de onderhavige voorwaarden liggen ter inzage bij het secretariaat aan de Wittgensteinlaan 96 te Amsterdam.

 

Artikel 11: Archivering


Nadat de zaak is beëindigd zullen alle in het dossier aanwezige van cliënt afkomstige originele stukken aan deze worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende 5 jaren zal worden bewaard. Daarna zal het dossier worden vernietigd.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Op alle overeenkomsten tussen de cliënt en het kantoor is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Amsterdam, september 2017